Odok Kuliruw Pohom Mumbaka Ladang

Rokan Hulu | Senin, 24 Februari 2020 - 10:30 WIB

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) -- Katuw "odok" olah lamuw telah dipakai dalam bugaul suhari hari di urang daerah Pasie ko. Odok digunuwkan untuk munyapou kawan subayuw samuw godang, samuw lah dengan katuw "Bro" kinin ko.

Topi inow odok-odok now, odok samiang. Suatu kutikou bubualah, nun samu godang ko,  surang bunamuw Isam, surang leh bunamuw Isap. Tuingek deku dog, bapou tih caruw nyo kinin awak nak buladang katuw Isam, apo betu tanyuw Isap, dek mumaka ladang ino bulih, ko na dog.

Katuw Isam, Ooo, sambong Isap, lai tih rimbuw yang akan odok buek ladang tanyo Isap, rimbuw tu inou dok, bluka lai (Rimbuw kayu nya besar besar berumur 5 tahun keatas, sedangkan bluka, kayu masih tergolong kecil-kecil).

Jadi ngapou odok risau puluw.  Mo inou odok donga, kinin ko inow bisa mumbaka ladang tu now, katou Isam, tu contoh nyo urang awak Musu yang di tangkok pulisi tu.

Iwan namu nyo, lah di tahan, dek mumaka ladang tu tih dok. Ah now dok, katuw Isap, donga ku yang inow bulih tu mumbaka lahan dengan hutan nyo dok. Betu tenyo dok, jadi kalau mumaka ladang no ngapo no dok, katu Isam, Sutau aku betu dok, katu Isap.

Sodang urang tu  buduwu-duwu ko, bubuwa lomak, lewat lah Rodin,  Rodin ko RT di kampong tu. Butanyuw lah Rodin ko, samuw Isam dengan Isap ko, Apo Tih nun kulian buakan ko?, sampai mumerah mukuw tu sun surang nampak deku, katuw Rodin.

Iko Pak RT, Isap munjawab, Isam ko, risau nyo, nak buladang, dek ino bisa, mumaka ladang nyo kinin. Ku sobuik,  ino lai yang mularang mumaka ladang now Sam, mumaka lahan dengan hutan nyo, kan betu tih now Pak RT.  

Ooo..subonanya dalam larangan tu lahan dengan hutan, topi ladang tu, tu masuk lahan bahasuo Indonesia nyo, O betu tenyo Pak RT, kato Isap, Iyo, katuw Pak RT, Ha kan iyuw, samuong Isam, Iwan Musu tu, su tau deku ladang juo, masuk.

Salah donga tih aku, kato Isap ko sunguh. Now, katuw Pak RT ko, kuliru pohom, namuw nyou itu. Jadi kalau mumaka porun (tumpukan kayu yang agak besar) atau ungguk (tumpukan daun radius 50 Sentimeter) dengan latah (daun-daun kayu yang bersekan tapi tebal) mocom manow Pak RT.

Subona nyuw, inow juow bulih. Ye Pak RT payah tih kalau betu awak nak buladang, apo carow nyo, awak dengan bini surotuw anak wak, nak makan. Atau lai puso atau motor tu jungkek tu, disudiokan pumurintah, muangkek kayu atau latah ladang wak tu, supayuw awak bisa buladang dengan inow, mumaka Pak RT, katuw Isap ko.

Makonyo risauw ku katuw Isam pulo. Katou Pak RT, kalau yang di larang tu saduw nyo, tumasuk maka sarok di rumah, dek pemantau inyo lengkap alat nyo, katuw Pak RT. Sumuntaruw  olun puluw lai motor Truk atau Prah yang disudiokan muangkoik kayu dengan latah, taden leh, su tau aku na nyo.

Jadi mocom manuo caruw awak Pak RT, su olah-olah, siap bugagah taden, Mo awak ku topikan kayu-kayu dengan latah tu, atau awak unguk-unguk sonik kan, baru di ansuow-ansuow mumbakanya, sukocik-sukocik, jangan pulo nampak banyak asoknyo.

Hu alah Pak RT, lamek butambah lamuw tih kalau awak nak buladang, ikou awak motong pulou leh, untuk boka minggu ko minggu, katuw Isam. Mo betu telah dok, onak odok tu kuruong, kata Isap. (epp)
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARUEPAPER RIAU POS  2020-03-29.jpg

PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3th floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com